OK1KIR EME Team - 1296 MHz, Images of stations

HA5SHF
HA5SHF 3,6 M DISH
HA5SHF

  • ©2009÷2020 OK1KIR
  • cz
  • en